Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ», που εδρεύει στην Σφακτηρίας 6, 10435, Αθήνα, Ελλάδα (εφεξής και χάριν συντομίας η «Εταιρία»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας μας, αλλά όπως γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών. Οι παρατηρήσεις που τυχόν υποβληθούν, καταγράφονται και αναλύονται από την Εταιρία για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, σε καμία περίπτωση όμως δεν δεσμεύουν Αυτήν έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.

Επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη. Η Εταιρία δεν συλλέγει σε γνώση της προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους. Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας πλήθος υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός είδος/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κ.λ.π. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών της ιστοσελίδας παρέχεται «όπως έχει» και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση της ιστοσελίδας .

Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας .

Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ θα πρέπει:

 • να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,

 • να ενημερώνει επιμελώς την ιστοσελίδα άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

Η Εταιρία παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης / χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, παραλαμβάνει επιβεβαίωση της εγγραφής του μέσω μοναδικού υπερσυνδέσμου, ο οποίος αποστέλλεται στην διεύθυνση που ο ίδιος θα έχει ορίσει και ο χρήστης/μέλος τεκμαίρεται πως έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους και γνωρίζει αυτούς.

Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή / και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών-επισκεπτών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή από τον ίδιο τον χρήστη.

Με την επιβεβαίωση της εγγραφής μέσω του εν λόγω υπερσυνδέσμου, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα του προς τον ιστότοπο και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή του από μέλος μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους – πολιτική απορρήτου.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)

Η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

4. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κατά καιρούς, η Εταιρία ενδέχεται να προσφέρει δοκιμαστικές Συνδρομές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς πληρωμή ή σε μειωμένη τιμή (μία «Δοκιμή»). Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίζει τις προϋποθέσεις για μια Δοκιμή και με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων, να ανακαλεί ή να τροποποιεί μια Δοκιμή σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους.

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΗ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΣΕΙ.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την Εταιρία, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη/αγγελιοδότη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή της Εταιρίας για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως ακινήτων κ.λπ.). Η Εταιρία αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού (των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ ). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

Η Εταιρία μπορεί, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί, ελέγχει ή επεξεργάζεται το Περιεχόμενο χρήστη. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του Περιεχομένου χρήστη το οποίο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, παραβιάζει τις Συμφωνίες. Η Εταιρία μπορεί να προβεί σε αυτές τις ενέργειες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο Περιεχόμενο χρήστη θα πραγματοποιείται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας και δεν υπόσχεται να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο Περιεχόμενο χρήστη.

Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για το Περιεχόμενο χρήστη, ούτε εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων (οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ καθώς επίσης και με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ . Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

Γενικοί Κανόνες Περιεχομένου Διαφήμισης

 • Ο διαφημιζόμενος πρέπει να τηρεί τα προβαλλόμενα στη διαφήμιση περιεχόμενα χωρίς να τροποποιεί περιόδους προσφορών, προσφορές προϊόντων ή τιμές που αναφέρει.

 • Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να παραπλανούν τους χρήστες. Η επικοινωνία μηνυμάτων στο περιεχόμενο της διαφήμισης δεν πρέπει να περιέχει δηλώσεις ή οπτικές παραστάσεις, που είτε άμεσα είτε έμμεσα, με υπονοούμενα, με παραλείψεις, με διφορούμενα ή με υπερβολικούς ισχυρισμούς, μπορούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.

 • Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία χρηστών των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν και να δίνουν την έγκρισή τους.

 • Οι διαφημίσεις που συλλέγουν πληροφορίες από τους χρήστες πρέπει να περιλαμβάνουν τους Όρους Χρήσης στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους.

 • Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να μιμούνται την εμπειρία του χρήστη (user experience) που τους παρέχει η ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που κάνουν χρήση γραφικών και λεκτικών παρόμοιων με αυτών της ιστοσελίδας μας, διότι μπορεί αυτό να αποπροσανατολίσει τη διαδρομή του χρήστη στην πλοήγηση.

 • Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να κάνουν διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την κατάσταση υγείας ή γενετική κατάσταση αλλά και την οικογενειακή κατάσταση των χρηστών.

 • Στα διαφημιστικά banners, η ταυτότητα του διαφημιζόμενου πρέπει να είναι εμφανής.

Πολιτική Περιεχομένου Διαφήμισης

Τα παρακάτω θέματα είτε απαγορεύονται ρητά είτε υπόκεινται σε επιμέρους περιορισμούς.

Περιεχόμενο για Ενήλικες / Ακατάλληλο περιεχόμενο

 • Δεν υποδεχόμαστε διαφημίσεις που οι σελίδες στις οποίες καταλήγουν, περιέχουν ακατάλληλο περιεχόμενο και προωθούν διαδικτυακές και μη συνευρέσεις.

Περιεχόμενο για Ναρκωτικά και Προϊόντα με ναρκωτικές ουσίες

 • Δεν υποδεχόμαστε διαφημίσεις καθώς και ιστοσελίδες που προωθούν μη νόμιμες ναρκωτικές ουσίες και προϊόντα.

Αλκοόλ

 • Επιτρέπονται οι διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών, με δεδομένο ότι δίνουν έμφαση στη λελογισμένη κατανάλωση και όχι στην κατάχρηση. Συγχρόνως, ακολουθούν πλήρως τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

Ψεύτικα Έγγραφα

 • Δεν επιτρέπεται καμία διαφήμιση που προωθεί ψεύτικα έγγραφα και πιστοποιήσεις από μη νόμιμους φορείς.

Τυχερά παιχνίδια

 • Οι διαφημίσεις που προωθούν ή διευκολύνουν τον διαδικτυακό τζόγο, τα παιχνίδια ικανοτήτων ή τις λοταρίες με πραγματικά ή μη χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών καζίνο, των αθλητικών στοιχημάτων και του πόκερ, επιτρέπονται μόνο όταν αυτές στοχεύουν σε χρήστες 18 ετών και άνω. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα στους Όρους Χρήσης της εκάστοτε ιστοσελίδας.

Παράνομες δραστηριότητες

 • Δεν επιτρέπεται καμία διαφήμιση που να προωθεί παράνομες δραστηριότητες όπως αυτές ορίζονται από τους νόμους του Ελληνικού Κράτους.

Μη διαπιστευμένα Πανεπιστήμια – Κολλέγια

 • Επιτρέπονται διαφημίσεις οι οποίες προάγουν υπηρεσίες μόνο από διαπιστευμένα Πανεπιστήμια/Κολλέγια.

Χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες

 • Οι διαφημίσεις που προωθούν αιτήσεις για πιστωτικές κάρτες ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από πιστοποιημένα ιδρύματα πρέπει να:

 • περιλαμβάνουν στη σελίδα προορισμού της διαφήμισης μια γνωστοποίηση με επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τα τέλη, όπως τα ετήσια επιτόκια, τις χρεώσεις συναλλαγών και τα επιτόκια, καθώς και τη φυσική ταχυδρομική διεύθυνση της οντότητας που προσφέρει το προϊόν

 • δεν επιτρέπεται να ζητούν απευθείας την υποβολή χρηματοοικονομικών στοιχείων του χρήστη, όπως στοιχείων πιστωτικής κάρτας

 • πρέπει να στοχεύουν σε άτομα 18 ετών και άνω, το οποίο θα αναφέρεται ξεκάθαρα στους Όρους Χρήσης τους.

 • Οι διαφημίσεις που προωθούν ευκαιρίες αύξησης του εισοδήματος των χρηστών πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά το σχετικό προϊόν ή επιχειρηματικό μοντέλο και δεν επιτρέπεται να προωθούν επιχειρηματικά μοντέλα που προσφέρουν άμεση κερδοφορία με ελάχιστη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών πολυεπίπεδου μάρκετινγκ.

 • Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να προωθούν χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που συχνά σχετίζονται με παραπλανητικές ή δόλιες πρακτικές προώθησης.

Πολιτικό περιεχόμενο

 • Επιτρέπονται οι διαφημίσεις που προωθούν πολιτικά μηνύματα με σκοπό την ενημέρωση του κοινού.

 • Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που το περιεχόμενό τους “εκμεταλλεύεται” κοινωνικά φαινόμενα και καταστάσεις με απώτερο σκοπό τον διχασμό της κοινωνίας αλλά και το οικονομικό κέρδος.

Φάρμακα, Φαρμακεία & Παραφαρμακευτικά προϊόντα

 • Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που να προωθούν την πώληση συνταγογραφούμενων προϊόντων.

 • Επιτρέπονται οι διαφημίσεις για προώθηση μη συνταγογραφούμενων προϊόντων όταν αυτά συνοδεύονται με τις σχετικές με τη νομοθεσία πιστοποιήσεις (πχ. επίδειξη έγκρισης από ΕΟΦ).

 • Επιτρέπονται διαφημίσεις που περιλαμβάνουν παραφαρμακευτικά προϊόντα, βιταμίνες, συμπληρώματα και σχετικούς πωλητές λιανικής εφόσον αυτά συνοδεύονται με τις σχετικές με τη νομοθεσία πιστοποιήσεις.

Αισθητικές επεμβάσεις και απώλεια βάρους

 • Οι διαφημίσεις που προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες απώλειας βάρους καθώς και αισθητικές επεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν σε άτομα 18 ετών και άνω, το οποίο θα αναφέρεται στους Όρους Χρήσης της εκάστοτε ιστοσελίδας και να προωθούνται από πιστοποιημένους φορείς (πχ. Ιατρούς, ιατρικά κέντρα & εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου).

Αντισύλληψη

 • Επιτρέπονται διαφημίσεις αντισύλληψης, καθώς επίσης και διαφημίσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που σχετίζονται με Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα.

Αστρολογία, μαύρη μαγεία.

 • Επιτρέπονται διαφημίσεις που περιλαμβάνουν προβολή υπηρεσιών για ζώδια, ωροσκόπιο, φίλτρα και μέντιουμ. Απαγορεύονται διαφημίσεις που περιλαμβάνουν ξόρκια και εξορκισμούς.

Θρησκευτικό περιεχόμενο

 • Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που χρησιμοποιούν θρησκευτικά σύμβολα, τελετές ή κείμενα που παραπέμπουν σε θρησκευτικές ομάδες ή οργανώσεις.

Προϊόντα καπνού

 • Διαφημίσεις που προωθούν προϊόντα καπνού ή συναφή προϊόντα που προωθούν το κάπνισμα (πχ. ηλεκτρονικά τσιγάρα & εξαρτήματα αυτών) δεν επιτρέπονται.

Εμπορικά Σήματα

 • Οι διαφημιζόμενοι φέρουν υπευθυνότητα για την ορθή χρήση των σημάτων τους. Η χρήση σημάτων τρίτων εταιρειών μη εμπλεκόμενων με τη σύμφωνη έγκρισή τους, θεωρείται παράνομη.

Βία

 • Οποιαδήποτε ιστοσελίδα που προωθεί βία και βασανιστήρια δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Όπλα, πυροτεχνήματα και πυροτεχνικές συσκευές

 • Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να προωθούν την πώληση ή χρήση όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών. Ο κανόνας αυτός ισχύει και για τις διαφημίσεις εξαρτημάτων τροποποίησης όπλων.

 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διαφήμιση που προωθεί πυροτεχνήματα/πυροτεχνικές συσκευές.

Κάμερες και εξοπλισμός παρακολούθησης

 • Επιτρέπονται διαφημίσεις που προωθούν κάμερες και εξοπλισμό παρακολούθησης για νόμιμη χρήση.

Ποιοτικός έλεγχος Διαφημίσεων

Οι Διαφημιζόμενοι που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ αρχικά έρχονται σε επικοινωνία με το τμήμα Διαφήμισης έχοντας στη διάθεσή τους/αποστέλλοντας τα υλικά για τη δημιουργία των banners ή τα έτοιμα εικαστικά τους. Ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός 48 ωρών και στη συνέχεια το τμήμα Διαφήμισης επικοινωνεί με τη συνεργαζόμενη εταιρεία για τυχόν αλλαγές αλλά και για την ενημέρωση αναφορικά με την εκκίνηση της διαφημιστικής καμπάνιας.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου λαμβάνουμε υπόψη μας την ποιότητα των εικόνων, το περιεχόμενο των κειμένων καθώς και τη σύνδεση της διαφήμισης με σελίδες εκτός τις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ έχει το δικαίωμα να περιορίσει τις εναλλακτικές του διαφημιζόμενου αναφορικά με τα εικαστικά ώστε αυτά να είναι εναρμονισμένα με την υπόλοιπη ιστοσελίδα.

8. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Εάν η Εταιρία ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, είναι παράνομο ή παραπλανητικό η Εταιρία μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να λάβει μέτρα χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στον πάροχο του εν λόγω Περιεχομένου.

Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης, είναι παράνομο ή παραπλανητικό παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο που εμφανίζεται σε κάθε σελίδα.

Δεν επιτρέπονται πρακτικές που μπορεί να παραπλανούν, εσκεμμένα ή μη, τους χρήστες ή στρεβλώνουν τη λειτουργικότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ενδεικτικά, αλλά χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτές, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες πρακτικές:

 • Η δημοσίευση, στο site ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ, αγγελιών ακινήτων, αυτοκινήτων, εργασίας και άλλων αντικειμένων που δεν είναι πλέον εμπορικά ενεργές.

 • Η διαγραφή και καταχώρηση εκ νέου αγγελιών στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ ή ενημέρωση αγγελιών χωρίς πραγματικές αλλαγές προκειμένου να εμφανίζονται με πιο πρόσφατη ημερομηνία

 • Η δημοσίευση στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ αγγελιών ακινήτων, αυτοκινήτων, εργασίας και άλλων αντικειμένων χωρίς τιμή ή με ψευδή τιμή (πχ 1€)

 • Η δημοσίευση, στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ, αγγελιών ακινήτων όπου μεσίτες αποκρύπτουν την ιδιότητα τους και εμφανίζονται ως ιδιώτες

 • Η δημοσίευση, στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ, πολλαπλών αγγελιών του ίδιου ακινήτου στην ίδια ή σε διαφορετικές περιοχές με σκοπό τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη.

 • Η δημοσίευση, στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ, του εμπορικού σήματος (logo) του αγγελιοδότη αντί φωτογραφίας αγγελιών ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων αντικειμένων στο προορισμένο πεδίο για δημοσίευση φωτογραφιών.

 • Η δημοσίευση, στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ, φωτογραφιών που δεν σχετίζονται με την περιγραφή αγγελίας οποιασδήποτε κατηγορίας.

Εφόσον διασταυρωθεί μετά από έλεγχο κάποια από τις παραπάνω πρακτικές ή κάτι που δεν περιγράφεται εδώ αλλά αποσκοπεί σε παραπλάνηση του χρήστη, η εταιρεία θα αποδημοσιεύει την εν λόγω αγγελία του πελάτη τις αγγελίες του πελάτη. Εφόσον διαπιστωθεί δεύτερη φορά για τον ίδιο πελάτη, η εταιρεία θα αποδημοσιεύει όλες τις αγγελίες του λογαριασμού του πελάτη για 48 ώρες. Εφόσον διαπιστωθεί τρίτη φορά για τον ίδιο λογαριασμό, η εταιρεία θα αποδημοσιεύει όλες τις αγγελίες του λογαριασμού του πελάτη για 30 ημέρες.

Ειδικότερα η Εταιρία ενημερώνει ότι εφόσον διαπιστωθούν από τα συστήματα ποιότητάς μας ή εφόσον υπάρχει έγγραφη καταγγελία, για πολλαπλές, επαναλαμβανόμενες, μη μοναδιαίες, παραπλανητικές ή μη ενεργές αγγελίες στον λογαριασμό πελατών, διατηρεί το δικαίωμα άμεσης αφαίρεσης των εν λόγω αγγελιών από τις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ.

Επίσης, ο χρήστης θα μπορεί πλέον να σχολιάζει-αναφέρει οτιδήποτε θέλει για οποιαδήποτε αγγελία. Για παράδειγμα θα μπορεί κάποιος να σχολιάζει «Ψεύτικη αγγελία, μή ενεργή αγγελία, λάθος τιμή, η αγγελία ανήκει σε επαγγελματία και όχι σε ιδιώτη κλπ».

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα γίνεται είτε είναι συνδεδεμένος ο χρήστης (logged in) είτε απλά περιηγείται ως επισκέπτης. Τα σχόλια θα αποστέλλονται αυτομάτως στη ΧΕ, που θα λαμβάνει με τη σειρά της άμεσα τις αντίστοιχες δράσεις

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ , ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay – out) των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ , προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία, διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Η Εταιρία πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ . Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ.

Χρήση φωτογραφιών σε αγγελίες: Ο χρήστης/αγγελιοδότης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες απο οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Περαιτέρω ο χρήστης/αγγελιοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί η Εταιρία από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ων ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ Συγκεκριμένα ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι το περιεχόμενο μιας αγγελίας/διαφήμισης τυγχάνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικό ή/και παράνομο ή/και ψευδές ή/και προσβλητικό καθώς επίσης και ότι το εν λόγω περιεχόμενο αντίκειται εν γένει στους παρόντες όρους χρήσης να διακόψει την δημοσίευση και ανάρτησή της στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ. Ταυτόχρονα η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει στον χρήστη/αγγελιοδότη της εν λόγω αγγελίας να αναρτήσει/δημοσιεύσει μελλοντικά στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ άλλες αγγελίες (οιασδήποτε κατηγορίας και με οιοδήποτε περιεχόμενο).

Οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ . Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από τις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της εταιρία. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ :

 • Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του

 • Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του

 • Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει τις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2016 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του (πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του καθώς και με τις επισκέψεις του, και τη δραστηριότητά του, σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων [της δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπό ή σε συνδεόμενες εφαρμογές], τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα με σκοπό :

 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ στους χρήστες του,

 • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,

 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ,

 • την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λπ.),

 • την εύρυθμη λειτουργία των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ ,

 • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

13. ΠΛΗΡΩΜΗ

Για την δημοσίευση αγγελιών ή/και διακεκριμένων αγγελιών που πραγματοποιούνται στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ η Εταιρία δέχεται πληρωμές και με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Αποδεκτές κάρτες είναι Visa και MasterCard.

Η χρέωση της πιστωτικής/ χρεωστικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Για να πραγματοποιήσετε την αγορά σας μέσω των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτήν. Στη φόρμα αγοράς που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή.

Η απόδειξη λιανικής πώλησης θα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε το λογαριασμό σας ως Μέλος στο μεταξύ παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και ελέγξτε τις ενότητες “Ιστορικό συναλλαγών”.

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας για μια Συνδρομή επί πληρωμή, μια Δοκιμή, ένα Προϊόν ή έναν Κωδικό, δίνετε τη συγκατάθεσή σας να αποκτήσετε πρόσβαση αμέσως στην Ειδική υπηρεσία. Εάν εγγραφείτε ηλεκτρονικά για μια Συνδρομή επί πληρωμή ή έναν Κωδικό, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη για οποιονδήποτε λόγο ή για κανένα λόγο, εντός επτά (7) ημερών (η «Περίοδος υπαναχώρησης»), και θα λάβετε πλήρη επιστροφή όλων των χρημάτων που καταβάλατε, υπό την αυστηρή προϋπόθεση να μην έχετε κάνει οιαδήποτε χρήση της εν λόγω Υπηρεσίας, Συνδρομής ή Κωδικού. Αιτήματα επιστροφών σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτά εάν παρέλθει η Περίοδος Υπαναχώρησης.

Καμία ακύρωση συνδρομητικής υπηρεσίας ή αγγελιών (credits) internet η εντύπου και επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Οι επιστροφές χρημάτων (εάν υπάρχουν) πραγματοποιούνται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας και παρέχονται μόνο με τη μορφή πίστωσης ίσης αξίας για υπηρεσίες της εταιρείας σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εως το πολύ 6 μηνών. Σε κάθε περίπτωση τηρείται στο ακέραιο ο αρχικά συμφωνημένος τρόπος πληρωμής και τιμολόγησης.

Σε περίπτωση κατανάλωσης των υπηρεσιών της παρούσας αγοράς νωρίτερα του συμφωνημένου χρόνου αποπληρωμής, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ταυτόχρονης έκδοσης εξοφλητικού τιμολογίου με την κατανάλωση των υπηρεσιών ενώ ο χρήστης υποχρεούται στην άμεση εξόφληση τυχόν υπολειπόμενου ποσού για την παρούσα αγορά.

Η χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών και των αγγελιών (credits) internet η εντύπου γίνεται αποκλειστικά μέσα στα χρονικά διαστήματα χρήσης αυτών των υπηρεσιών. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά, πως μετά το πέρας των συμφωνηθέντων ημερομηνιών έναρξης και λήξης, όλες οι τυχόν μη χρησιμοποιημένες αγγελίες ή υπηρεσίες, χάνονται χωρίς την δυνατότητα παράτασης. Οι παρατάσεις χρήσης (εάν υπάρχουν) πραγματοποιούνται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας και παρέχονται μόνο για συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εως το πολύ 3 μηνών.

14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Εταιρία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείτε αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους όρους χρήσης στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, δηλώνει ρητά ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής κάρτας.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.

Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας για χρέωση αυτής με το ποσό της αγοράς που πραγματοποιείτε μέσω των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ . Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε η αγορά δεν θα εκτελεστεί.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από την Ιστοστελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι οι εξής:

 • Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, το Μέλος θα θεωρείται από την Εταιρία ότι δεν συμμετέχει στην αγορά.

 • Μη ενημέρωση της Εταιρίας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι το Μέλος δεν συμμετέχει στην αγορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.

15. COOKIES

Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ . Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδεςr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΚΑΝ, και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ.

 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας.

 • Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι ισχύουν εξίσου και προς όφελος της Εταιρίας, των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται από αυτόν θα εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ, οι καταναλωτές μπορούν σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, να απευθύνονται στον αρμόδιο ελληνικό φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που είναι εν προκειμένω ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Αθήνα 11471, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], Δικτυακός τόπος: http://www.synigoroskatanaloti.gr, Τηλέφωνο 2106460862

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση των ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΚΑΝ, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρίας.

17. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Σε συνέχεια των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου όπως έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας και ισχύουν μέχρι και σήμερα και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και των παρακάτω, με τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας μας αποδέχεστε επιπλέον ότι:

 • Είστε άνω των 18 ετών. Αν δεν είστε 18 ετών, δεν έχετε εξουσιοδότηση για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Αν κατά παρέκκλιση των παραπάνω κάνετε χρήση της υπηρεσίας, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη ενώ επιφυλάσσεται έναντι των νομικά υπεύθυνων για την αποκατάσταση ζημιάς που τυχόν υποστεί από την παραβίαση των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών της αλλά και για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά της.

 • Δεν έχετε καταδικαστεί για κακούργημα και δεν επιδιώκετε παραπλανητική χρήση της υπηρεσίας μας.

 • Με την πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε με νόμιμο τρόπο οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία παρέχεται σε εσάς από άλλους χρήστες και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες τους για οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη στον οποίο ανήκουν οι πληροφορίες.

Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση εφιστά την προσοχή σας πριν την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών ενώ σας γνωρίζει ότι δεν έχει τη δυνατότητα ούτε και υποχρεούται σε ποινικό ή οποιονδήποτε νομικό έλεγχο των χρηστών αλλά και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω της υπηρεσίας της.